Έντυπο Δικαιολόγησης Απουσιών

2015-10-17 22:18

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο και μεταφορτώστε το αρχείο word, για να δικαιολογήσετε ως γονέας/κηδεμόνας τις απουσίες του παιδιού σας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1) Το έντυπο συμπληρωμένο πρέπει να προσκομίσει ο ίδιος ο γονέας/κηδεμόνας (και όχι ο/η μαθητής/-ρια) στο σχολείο και συγκεκριμένα να το παραδώσει στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος που φοιτά ο/η μαθητής/-ρια.

2) Ως γονέας/κηδεμόνας μπορείτε να δικαιολογήσετε απουσίες μέχρι και δέκα (10) ημερών για ολόκληρο το διδακτικό έτος και όχι για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες ημέρες.

3) Όταν ο/η μαθητής/-ρια ξεπεράσει για πρώτη φορά τις εικοσι τέσσερις (24) απουσίες συνολικά, τότε θα λάβετε από το σχολείο σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα Απουσιών.  Το σημείωμα αυτό θα το λαμβάνετε κάθε μήνα μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

4) Μόλις το λάβετε θα πρέπει να υπογράψετε στο σχετικό χώρο ότι λάβατε γνώση και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες να περάσετε από το σχολείο με το σημείωμα αυτό, το οποίο και θα παραδόσετε στον/στην υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του τμήματος που φοιτά το παιδί σας.

5) Σας εφιστούμε την προσοχή για τα όρια των απουσιών.  Αυτά είναι μέχρι πενήντα (50) αδικαιολόγητες απουσίες και μέχρι εκατό δεκατέσσερις (114) στο σύνολό τους.

Σας παρακαλούμε να δείξετε έγκαιρα ενδιαφέρον για τις απουσίες του παιδιού σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας όλες τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για οποιαδήποτε πληροφορία.